Gói Cơ bản

Phí sử dụng: Không thu phí

Thời hạn: Không xác định

Gói cơ bản bao gồm các nhóm kênh như dưới đây:

Nhóm kênh VTV

Nhóm kênh HTV

Nhóm kênh nước ngoài

Nhóm kênh VTC

Nhóm kết thiết yếu quốc gia + địa phương

Nhóm kênh quảng bá sản phẩm và bán hàng

Gói Cao cấp

Gói sử dụng: 66.000 VND (đã bao gồm thuế VAT)

Thời hạn: 30 ngày

Gói cao cấp bao gồm các nhóm kênh như dưới đây:

Nhóm kênh VTV

Nhóm kênh HTV

Nhóm kênh nước ngoài

Nhóm kênh VTC

Nhóm kết thiết yếu quốc gia + địa phương

Nhóm kênh quảng bá sản phẩm và bán hàng